BETONROHR

Betonrohr

Betonrohr Form
Ø (Innen) cmLÄNGE cm         
1051015202530405075100
12        
15        
20        x
25        
30 xxx x
40 xxx x
50 xxx x
60xxxx
80 xxx
100 xxx

Betonrohr mit Boden

Betonrohr mit Boden
Ø (INNEN)LÄNGE cmLÄNGE cm
cm50100
10  
12  
15  
20  
25  
30
40xx
50xx
60xx
80xx
100xx

Betonkonus exzentrisch

Betonrohr exzentrisch
Ø (INNEN)LÄNGE cm
cm65
80/60x
100/60x

Betonsickerrohr

Betonsickerrohr
Ø (INNEN)LÄNGE cm
cm50100
10 
12 
15 
20x
25 
30xx
40xx
50xx
60xx
80xx
100xx

Betonhalbschale

Betonhalbschale
Ø (INNEN)LÄNGE cmLÄNGE cm
cm50100
10  
12  
15  
20 x
25  
30xx
40xx
50xx
60xx